احمد وثوق به رياست ژاندارمري منصوب گرديد. (1330 ش)

 احمد وثوق به رياست ژاندارمري منصوب گرديد. (1330 ش)
نسخه چاپی