محمد رضا پهلوی و ثريا وارد رم شدند. (1332 ش)

محمد رضا پهلوی و ثريا وارد رم شدند. (1332 ش)

نظام السلطان خواجه نوري وزير مختار از استقبال شاه خودداري کرد.

نسخه چاپی