مجلس شوراي ملي با تصويب 89 اعتبارنامه رسميت يافت.(1333 ش)

مجلس شوراي ملي با تصويب 89 اعتبارنامه رسميت يافت.(1333 ش)
نسخه چاپی