شهر ري صاحب تلفن خودکار شد. (1337 ش)

شهر ري صاحب تلفن خودکار شد. (1337 ش)
فعلاً هزار شماره تلفن در آنجا مشغول کار است. 
نسخه چاپی