براساس لايحه جديد تقسيمات کشوري ايران به 17 استان و 145 شهرستان تقسيم گرديد. (1338 ش)

براساس لايحه جديد تقسيمات کشوري ايران به 17 استان و 145 شهرستان تقسيم گرديد. (1338 ش)
نسخه چاپی