نتیجه سرشماری کشور اعلام شد.(1345 ش)

نتیجه سرشماری کشور اعلام شد.(1345 ش)
جمعیت کل کشور 25/789/000 نفر می‌باشد.
نسخه چاپی