اعلام جنگ برینتانیای کبیر به اسپانیا(1718م)

اعلام جنگ برینتانیای کبیر به اسپانیا(1718م)
برای جنگ انگلستان گرم فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و آغازگر که ناوگان بزرگ، که مشخص شده  این دو کشتی برای اولین بار است که تکیه  زمینهای پست در تعامل مستقیم با کشتی های دشمن و بخش دوم جنبش زیادی از کشتی های و سلاح های سنگین است که به نام ضعیف Algalayan تشکیل شده است. و آن را کشتی ARMADA به سمت سواحل انگلستان برای منزوی کردن ملکه الیزابت و انتصاب پسرش فیلیپ دوم با عوامل شاه فیلیپ تزئین شده بود دارای یک تخیل گسترده بر مبنای توهم ضعف Voguenaoh و ملکه انگلستان و نبرد را به مدت طولانی به نفع اسپانیایی ها را ندارد.

واقعیت این است که انگلستان قوی تر از مردان ارتش و نیروی دریایی آن بود، به عنوان ما قبلا ذکر شد، و ثابت واقعیت عملی که با رویارویی اول، پیدا کنیم که نیروی دریایی اسپانیا سقوط در مقابل همتای انگلیسی، که چالاک و بهتر قادر به مانور بود و با یک نیروی قوی از مردان مجهز به بازو. طوفان که از دریای شمال و شرایط طبیعی به دست می آمد آمده به باقی مانده از نیروی دریایی اسپانیایی نیز به ناوگان های بزرگ اسپانیا "Algalayan" به لطف مهارت و شجاعت از نیروی دریایی بریتانیا سقوط کرد.

منبع:
fa.wikipedia.org
ar.wikipedia.org
نسخه چاپی