عمليات كوچك تپه چشمه در دزفول توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران (1360ش)

عمليات كوچك تپه چشمه در دزفول توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران (1360ش)
نسخه چاپی