آغاز خروج سربازان فرانسوی از لبنان (1946م)
با پايان جنگ جهاني اول و اضمحلال امپراتوري عثماني در سال 1918م، فرانسه سرزمين‏هاي لبنان و سوريه را اشغال كرد. اما پس از آن كه آلمان در جريان جنگ جهاني دوم، فرانسه را تصرف كرد، لبنان، تحت نظارت ماموران حكومت فرانسوي دست نشانده آلمان موسوم به دولت ويشي قرار گرفت. در ژوئن سال 1941م نيروهاي انگليسي و ارتش فرانسه آزاد، لبنان را تصرف كردند. با اين وصف، بر اثر مبارزات استقلال طلبانه مردم لبنان، دولت در تبعيد فرانسه آزاد در سال 1943م با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در لبنان موافقت كرد. لبنان سرانجام در سال 1945 به استقلال رسيد و در همين سال موافقتنامه خروج سربازان انگليسي و فرانسوي از لبنان امضا شد و در آوريل 1946 به اجرا درآمد و در آخرين روز دسامبر همين سال، اشغال رسميِ لبنان خاتمه يافت و آخرين سرباز بيگانه خاك اين كشور را ترك نمود.
نسخه چاپی