تصرف سرزمين آلاسكا توسط امريكا (1867م)

تصرف سرزمين آلاسكا توسط امريكا (1867م)
آلاسكا سرزميني است به وسعت قريب به يك ميليون و پانصد هزار كيلومتر مربع در شمال غربي امريكا كه اكنون يكي از ايالات امريكاست. آلاسكا تا سال 1867م متعلق به روسيه بود، ولي در اين زمان، پادشاه وقت روسيه نگاهداري اين سرزمين دور افتاده و يخ‏بندان را به صرفه نمي‏دانست. از اين‏رو، پيشنهاد امريكايى‏ها براي خريد اين سرزمين را پذيرفت و به اين ترتيب از 18 اكتبر 1867م، سرزمين آلاسكا به تصرف و مالكيت نيروهاي امريكا درآمد. آلاسكا هم اكنون يكي از زر خيزترين ايالات امريكاست و از آغاز دهه 1960م به اين طرف منابع نفتي مهمي در آن كشف شده و مورد بهره‏برداري قرار گرفته است. (ر.ك: 30 مارس)
نسخه چاپی