هفته ی كمك به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 رمضان)

هفته ی كمك به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 رمضان)
ماه مبارک رمضان، ماه دستگيري از مستمندان، فقيران و درماندگان است. گرچه انفاق در راه خدا در تمام ايام سال داراي پاداش و ثواب است اما در ماه مبارک رمضان داراي فضيلت برتري است؛ همچنان که رسول گرامي اسلام (ص) در خطبه شعبانيه فرمودند: «وتصدّقوا علي فقرائکم و مساکينکم»- و بر تهيدستان و مستمندان جامعه خويش انفاق کنيد- تا جايي که حضرت يکي از نامهاي اين ماه را «شهر المواساة»- ماه همدردي- ناميده و مردم را به حمايت و دستگيري از فقيران و مستضعفان فراخوانده است؛ لذا از تاريخ 15 تا 21 رمضان المبارک به عنوان هفته اطعام نيازمندان واکرام ايتام از سوي کميته امداد حضرت امام خميني(ره) نامگذاري شده است.
نسخه چاپی