مدرسه عالی علوم قضائی و اداری در قم تأسیس شد.(1349ش)

مدرسه عالی علوم قضائی و اداری در قم تأسیس شد.(1349ش)
نسخه چاپی