سد ارس گشایش یافت و بهره برداری از آن آغاز شد(1350ش)

سد ارس گشایش یافت و بهره برداری از آن آغاز شد(1350ش)
نسخه چاپی