سیل مهیب در طبس صدخانه را ویران ساخت(1350ش)

سیل مهیب در طبس صدخانه را ویران ساخت(1350ش)
نسخه چاپی