برف سنگین و بی سابقه در تهران، مدارس و مغازه ها را تعطیل نمود(1350ش)

برف سنگین و بی سابقه در تهران، مدارس و مغازه ها را تعطیل نمود(1350ش)
نسخه چاپی