شرکت مس سرچشمه با یک میلیارد سرمایه تأسیس شد(1350ش)

شرکت مس سرچشمه با یک میلیارد سرمایه تأسیس شد(1350ش)
نسخه چاپی