بین مأموران مرزی ایران و عراق زد و خوردی به وقوع پیوست و از طرفین چند نفر کشته شدند(1351ش)

بین مأموران مرزی ایران و عراق زد و خوردی به وقوع پیوست و از طرفین چند نفر کشته شدند(1351ش)
نسخه چاپی