در تهران اعلام شد جمع اتومبیل های موجود از مرز 530 هزار گذشت(1352ش)

در تهران اعلام شد جمع اتومبیل های موجود از مرز 530 هزار گذشت(1352ش)
نسخه چاپی