سران کنسرسیوم برای پاره ای مذاکرات با مقامات نفتی ایران وارد تهران شوند(1352ش)

سران کنسرسیوم برای پاره ای مذاکرات با مقامات نفتی ایران وارد تهران شوند(1352ش)
نسخه چاپی