در مازندران در اثر ریزش باران های متوالی در غالب شهرها و اطراف سیل جاری شد و غیر از وارد کردن خسارات مالی سه نفر را هم آب برد(1352ش)

در مازندران در اثر ریزش باران های متوالی در غالب شهرها و اطراف سیل جاری شد و غیر از وارد کردن خسارات مالی سه نفر را هم آب برد(1352ش)
نسخه چاپی