نیک پی برای چهارمین بار شهردار پایتخت شد(1353ش)

نیک پی برای چهارمین بار شهردار پایتخت شد(1353ش)
نسخه چاپی