پیروزی خانم مارگارت تاچر در انتخابات (1353ش)

پیروزی خانم مارگارت تاچر در انتخابات (1353ش)
در انتخابات انگلستان خانم مارگارت تاچر که 49 سال دارد و زمانی وزیر فرهنگ بود در اولین دور انتخابات حزب محافظه کار با 130 رأی در مقابل 119 رأی ادوارد هیث نخست وزیر سابق و رهبر حزب محافظه کار انگلستان را شکست داده خود به رهبری حزب محافظه کار رسید
نسخه چاپی