رئیس جمهوری مکزیک و همسرش وارد تهران شدند(1354ش)

رئیس جمهوری مکزیک و همسرش وارد تهران شدند(1354ش)
نسخه چاپی