فعالیت علیه معتادین اعلام شد (1354ش)

فعالیت علیه معتادین اعلام شد (1354ش)
اعلام شد در طول سال 1354 با دستگیری هزار قاچاقچی و معتاد، 2 هزار کیلو تریاک و 60 کیلوهروئین و 25 هزار قرص مرگ آور. فعالیت علیه معتادین ثمربخش بوده است.
نسخه چاپی