کنگره جهانی حافظ در شهر رُم گشایش یافت. (1355ش)

کنگره جهانی حافظ در شهر رُم گشایش یافت. (1355ش)
در این کنگره عده زیادی از ادباء و دانشمندان جهان شرکت داشتند
نسخه چاپی