سیل فارس در ناحیه قادرآباد خشونت پیشه گرفت (1355ش)

سیل فارس در ناحیه قادرآباد خشونت پیشه گرفت (1355ش)
و 15 زارع جان باختند و 80 خانه را ویران کرد.
نسخه چاپی