مهندس بازرگان در مصاحبه با رادیو بلژیک بیان داشت:(1357ش)

مهندس بازرگان در مصاحبه با رادیو بلژیک بیان داشت:(1357ش)
این رژیم واقعاً برای کشور غیرتحمل شده است و این خود شاه است که با کشتار و سیاست نامطلوب خود در اداره امور، کلیه طبقات را علیه خود برانگیخته است
نسخه چاپی