انجمن های تهران طی قطعنامه ای از احتشام السلطنه خواستند تا هر چه زودتر از ریاست مجلس کناره گیری کند(1287ش)

انجمن های تهران طی قطعنامه ای از احتشام السلطنه خواستند تا هر چه زودتر از ریاست مجلس کناره گیری کند(1287ش)
در این قطعنامه اتمام حجت شده بود چنانچه از ریاست مجلس کنار نرود کشته خواهد شد
نسخه چاپی