مستوفی الممالک وزیران خود را معرفی کرد: (1293ش)

مستوفی الممالک وزیران خود را معرفی کرد:  (1293ش)
مستوفی الممالک رئیس الوزراء و وزیر داخله - علاء السلطنه وزیر خارجه - غلامحسین خان صاحب اختیار وزیر جنگ - محتشم السلطنه وزیر مالیه - ذکاء الملک وزیر عدلیه - شهاب الدوله وزیر پست و تلگراف و وزیر فوائد عامه - مهندس الممالک وزیر تجارت و وزیر علوم و اوقاف.
نسخه چاپی