مستوفی رئیس الوزراء دستور داد تمام روزنامه های شهرها نیز توقیف شدند و عده ای از مدیران جراید هم تبعید گردیدند (1296ش)

مستوفی رئیس الوزراء دستور داد تمام روزنامه های شهرها نیز توقیف شدند و عده ای از مدیران جراید هم تبعید گردیدند (1296ش)
نسخه چاپی