لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 8 شهریور

شروع مسابقه: چهارشنبه، 8 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 8 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش شخصیت های مقالات سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک ورزشی
9 نفر بعد : نرم افزارشاخه طوبی + اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 7 شهریور

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 7 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 7 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش فیض آنلاین سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم :کیف مدرسه کودکانه
هشت نفر بعد : نرم افزار طنین وحی + اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 6 شهریور

شروع مسابقه: دوشنبه، 6 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 6 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش فروشگاه سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول و دوم : ادکلن Adman + اعتبار حسنه

هشت نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 5 شهریور

شروع مسابقه: يکشنبه، 5 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 5 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش علم و دانش مقالات سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار به سوی حقیقت + اعتبار حسنه
9 نفر بعدی : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 4 شهریور

شروع مسابقه: شنبه، 4 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 4 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ می توانید به بخش پزشکی مقالات سایت مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر
بمناسبت شروع فعالیت دوباره بخش مسابقات تا اطلاع ثانوی تغییراتی در جوایز روی داده است.

جوایز:

5 نفر : پک اسما الحسنی
5 نفر : کیف مدرسه کودکانه

اسامی برندگان