لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 7 مهر

شروع مسابقه: جمعه، 7 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 7 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده :10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم و سوم : پک ورزشی
7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 6 مهر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 6 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 6 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول و دوم : قاب شاسی
نفر سوم و چهارم: نرم افزار شمس الشموس
6 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 5 مهر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 5 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 5 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول الی چهارم : نرم افزار یاد یاران
6 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 4 مهر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 4 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 4 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا سوم : نرم افزار یاد یاران
7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 3 مهر

شروع مسابقه: دوشنبه، 3 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 3 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده :10 نفر

جوایز:

نفر اول تا چهام : نرم افزار روایت حماسه
6 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان