با سلام خدمت شما درختان توت و یا گردو یا هر درختی که در حاشیه جاده می باشد، خوردن آن چه حکمی دارد؟ با...

( تحصیلات : دیپلم ، 23 ساله )

با سلام خدمت شما
درختان توت و یا گردو یا هر درختی که در حاشیه جاده می باشد، خوردن آن چه حکمی دارد؟
با تشکر و احترام


مشاور: حسن نجفی

استفاده از ميوه هايي که در عرف و عادت محل براي همه مباح شده، مانند توت در بسياري از مناطق، اشکالي ندارد، ولي غير آن متعلق به صاحبان آن است، و اگر ملک بيت المال باشد متعلق به دولت است.

نسخه چاپی