0
برگزیده ها
ویژه نامه ها
پوستر رزمایش سلامت

پوستر رزمایش سلامت

رزمایش دیگر در عرصه سلامت در بقاع متبرکه منتخب استان
پوستر روز ملی تجلیل از امامزادگان

پوستر روز ملی تجلیل از امامزادگان

سال 1400
پوستر امامزادگان و بقاع متبرکه

پوستر امامزادگان و بقاع متبرکه

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)

جهت بهره برداری در مراکز فرهنگی امامزادگان و بقاع متبرکه
پوسترهای، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه

پوسترهای، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه

ویژه تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1397

پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1397

پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1396

پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1396

ویژه امامزادگان و بقاع متبرکه
پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1395

پوستر ، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 1395

ویژه روز تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه
پوستر ، حدیث «و لنا حرما و هو قم»

پوستر ، حدیث «و لنا حرما و هو قم»

ویژه تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه
پوستر ، حدیث «من زارنی»

پوستر ، حدیث «من زارنی»

ویژه تکریم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه