احکام روزه جلد دوم

این کتاب به احکام  شرایط روزه، مفطرات، قضا و کفاره می پردازد.