کتابچه ، خشمی به طعم مهر
راهکارهایی برای رهایی از خشم
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (1)

بخش ها:
  • مقدمه
  • بیان آیه و ترجمه
  • نگاهی کلی به آیه و تبیین تفسیری آن
  • معناشناسی خشم
  • انواع خشم
  • آثار و نتایج خشم
  • مراتب خشم
  • کنترل و مدیریّت خشم در قرآن و حدیث
  • چرخه پرخاشگری و مراحل آن

حجم فایل: 4.92 مگابایت
سال تولید: 1397