کتابچه ، میوه شیرین
راهکارهایی برای تربیت دینی کودک
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (6)

بخش ها:
  • مقدمه
  • ضرورت آموختن نماز به فرزندان
  • حق فرزند
  • جایگاه والدین در تشویق فرزندان به نماز
  • نقش نمازخوان بودن والدین در گرایش فرزندان به نماز
  • بهره داشتن والدین از دانش و منش تربیتی

حجم فایل: 5 مگابایت
سال تولید: 1397