کتابچه ، خدا و خرما با هم
پیرامون وجوه دینی لزوم حمایت از کالای ایرانی
مجموعه کتاب های زندگی به رنگ خدا (7)

بخش ها:
  • مقدمه
  • بیان آیه و ترجمه
  • جواز رابطه انسانی با دیگران
  • خطوط قرمز روابط با غیر‌مسلمانان
  • آسیب‌شناسی مصرف کالای خارجی و در مقابل، ضرورت مصرف کالای داخلی
  • سبک زندگی و تأثیر آن بر الگوی مصرف و حمایت از کالای ایرانی

حجم فایل: 4.48 مگابایت
سال تولید: 1397