نشریه قدر ، 124
ماهنامه فرهنگی اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده سازمان اوقاف و امور خیریه - مهر1397

بخش ها:
نمایش مصرف
مذاکره نکردیم، محکم جنگیدیم
دستهای مهربان خدا
نگهبان دلت باش
پروندهای دربارۀ کسب و کارهای خانگی
کارآفرین باشید
مزیت رقابتی حرفه تان را پیدا کنید
فرم فرمان
یک کوله بار تجربه
مادران آلمانی در خانه نمیمانند
لیلا کجایی؟
برویم بمیریم!

سال تولید : 1397
حجم فایل : 35 مگابایت