کتاب ، بزک
ویژه ایام الله دهه فجر

بازخوانی گوشه ای از فساد گسترده خاندان پهلوی و دربار شاهنشاهی

بخش ها:
- فساد مالی
- فساد اخلاقی
- فساد سیاسی