مجموعه نمایشگاهی، حر چگونه حر شد؟
ویژه ماه محرمبخش ها:
- آنچه حر را حر کرد ادب او در مقابل امام بود.
- آنچه حر را حر کرد یک لحظه تفکر بود.
- آنچه حر را حر کرد گذشتن از آرزوهای دنیایی برای خدا بود.
- آنچه حر را حر کرد روحیه آزادگی اش بود.
- آنچه حر را حر کرد حقیقت‌پذیری او بود.
- آنچه حر را حر کرد توبه کردن بود.
- آنچه حر را حر کرد، جبران گذشته اش بود.
- آنچه حر را حر کرد فرصت شناسی اش بود.
- آنچه حر را حر کرد انتخاب درستش بود.
- آنچه حر را حر کرد خیرخواهی او بود.
- آنچه حر را حر کرد بی ادعایی اش بود.

حجم فایل: 9.5 مگابایت
سال تولید: 1398