آیا توسل به مقام انبیا و اولیا شرک است؟


آیا طلب شفاعت از پیامبر اسلام و صالحان شرک است؟


آیا استغاثه و استعانت از اولیا و صالحان شرک است؟


آیا نام گذاری به عبدالنبی و عبدالحسین شرک است؟


آیا رفتن به غار حرا بدعت است؟


آیا طلب شفا از قبور انبیا و صالحان، شرک است؟


شبهه: مدعیان اسلام در برابر ویروس کرونا چه چیزی برای گفتن دارند؟


شبهه: اتفاق علمای مسلمین این است که نظر علما خود دین نیست


پاسخ به شبهه اتهام نسبت کفر به غیر شیعه


ادعای مصون بودن مجالس روضه و عزاداری از بیماری و آسیب‌های ویروس کرونا