0
ویژه نامه ها

نظر مراجع تقلید در خصوص ادای نذورات در شرایط کرونایی


تغییر شکل ادای نذر به خاطر شیوع ویروس کرونا


عدم امکان عمل به نذر بخاطر کرونا


حکم نذر کردن اعتکاف


قضای نذر اعتکافی که ناتوانی از ادای آن شده


حکم تغییر کیفیت ادای نذر


حکم عمل نکردن به نذر به جهت کرونا


حکم تغییر نذر به جهت ویروس کرونا


تغییر نذر به خاطر شرایط کرونا


عمل به نذر در مسجد با توجه به تعطیلی مساجد در شرایط کرونایی