0
ویژه نامه ها

زکات گرفتن از اسبان در دوره حکومت حضرت علی (علیه السلام)


پرداخت زکات در صورت فقر خانواده


اشتباه در پرداخت زکات به فقیر


تصرّف در اموال بدون پرداخت زکات فطره


قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال دو


قصد قربت هنگام پرداخت زکات فطره | سوال یک


تبدیل زکات فطره | سوال سه


تبدیل زکات فطره | سوال دو


تبدیل زکات فطره | سوال یک


مخلوط شدن چند زکات فطره با هم | سوال چهار