0
ویژه نامه ها

هشدار و نگرانی از کینه امویان نسبت به بنی هاشم


آثار کینه و انتقام از بنی هاشم در سخنان معاویه


آثار کینه و انتقام جویی از بنی هاشم در سخنان یزید


امتیازات بنی هاشم و کینه توزی بنی امیه


کینه امویان از شکست هایشان در دوران پیامبر (ص)


از بین رفتن گناهان یزید با خوبی‌هایش!


دیدگاه معاصرین اهل‌سنت و وهابیت در لعن یزید


یزید توبه کرده است!


یزید مجتهد بوده است!


یزید حاکم شرعی است!