0
ویژه نامه ها

مقابله با احساس گناه از مرگ عزیزان بر اثر بیماری


مبارزه با افکار منفی و مرگ در مواجه با بیماری کرونا


خودمراقبتی و بهداشت روانی در مواجهه با بیماری کرونا


نقش استرس و اضطراب در تشدید بیماری کرونا


اثرات روحی بیماری کرونا


وحشت از محدودیت‌های اجتماعی به علت شیوع کرونا


اختلال اندام‌های بدن در اثر اضطراب ناشی از کرونا


استرس‌زایی فضای مجازی برای کودکان هنگام شیوع کرونا


کاهش آسیب‌های روان‌شناختی بیماری کرونا در کودکان


پیشگیری از استرس کودکان نسبت به بیماری کرونا