حکم تماشای مسابقه کشتی برای زنان

پرسش :

آیا نگاه کردن مسابقه کشتی برای زنان از تلویزیون اشکال دارد؟


پاسخ :
اگر به طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند بنابر احتیاط جایز نیست و همچنین اگر نگاه به قصد لذت و ریبه بوده یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

منبع: leader.ir
نسخه چاپی