پرسش :

آيا مقدّمه كتاب »روزه روش نوينى براى درمان بيمارى ها« نوشته »الكسى سوفورين« كه روزه خاصّى را دستور مى دهد و ترجمه جناب آقاى »محمد جعفر امامى« است از شماست؟ اگر چنين است، اين روش درمانى در اين دوران چگونه است؟


پاسخ :
جواب: همان گونه كه در مقدّمه آن نوشته ايم اگر زير نظر طبيب انجام شود، براى افرادى كه استعداد و آمادگى آن را دارند مى تواند مفيد واقع شود; ولى توصيه ما به روزه اسلامى است، مشروط بر رعايت تعادل در خوردن افطارى و سحرى; كه اگر اين مسأله رعايت شود همان منافع مهم را دارد، بدون مشكلات آن.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
نسخه چاپی