پرسش :

طاول پوستی پس از چه مدت و چرا ایجاد میشود؟


پاسخ :
تحقیقات نشان میدهد كه بخارات گاز خردل بسرعت وارد پوست میشود و بدلیل تركیب خاص شیمیایی خود بتدریج باعث بروز تغییراتی در ساختمان سلولهای پوستی میشود، این تغییرات باعث بروز واكنش هائی در بدن و در ناحیه پوست میشود كه اگر میزان آلودگی با گاز خردل كافی باشد این واكنش میتواند بصورت طاول پوستی باشد.
همانطور كه قبلاً ‌گفته شد، ‌زمان بروز علائم پوستی می تواند با تأخیر 1 تا 24 ساعته (بسته به سه عامل فوق) همراه باشد اما معمولاً زمان شروع علائم به این ترتیب است.
قرمزی و سوزش پوست (اریتم) 8-4 ساعت بعد از تماس با خردل
شروع طاولها 18-2 ساعت بعد از بروز قرمزی پوست
نسخه چاپی