پرسش :

شخصى منزلى را براى مدّت يك سال اجاره مى كند، پس از گذشت سه ماه در يك حادثه اتومبيل فوت مى كند، همسر و فرزندان صغير وى تا پايان قرارداد در منزل مى مانند، در صورتى كه وصيّت نكرده باشد، آيا بدهى ما بقى اجاره به عهده همسرش مى باشد، يا از اصل مال برداشته مى شود؟


پاسخ :
جواب: بقيّه مال الاجاره مانند ساير ديون بايد از اصل تركه پرداخته شود; ولى منافع خانه در مدّت باقيمانده متعلّق به همه ورثه است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی